Talouden tunnusluvut

Leasingrahoituksen edut ja haitat

2 min luku | 13.6.2019
leasingrahoitus

Kun yritys tekee investointeja ja hankkii uutta käyttöomaisuutta, on rahoituksen saanti keskeisessä roolissa ja yleensä myös päällimmäisenä mielessä. Leasing rahoitusmuotona on yksi harkinnanarvoinen vaihtoehto.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan leasingrahoituksen etuja ja haittoja vaihtoehtona perinteiselle rahalaitosvelalle. Leasingsopimusten kirjanpitokäsittelyn tarkastelussa keskitytään pääosin vuokralleottajan näkökulmaan.

Kun yritys tekee investointeja ja hankkii uutta käyttöomaisuutta, on rahoituksen saanti keskeisessä roolissa ja yleensä myös päällimmäisenä mielessä. Vastaan tulee tilanteita, joissa yrityksen omat varat eivät riitä kattamaan koko investointia, eikä omistajakaan aina halua lisätä pääomarahoitusta yrityksen liiketoimintaan. Silloin yritys yleensä joutuu kartoittamaan vieraan pääoman rahoitusvaihtoehtoja.

Leasing rahoitusmuotona

Yksi erittäin käyttökelpoinen rahoitusmuoto on leasing, jossa on kaksi vaihtoehtoa: Käyttöleasing (operating leasing) tai rahoitusleasing (financial leasing). Käyttöleasingissa vuokralleottaja vuokraa tuotantovälineen suoraan laitetoimittajalta. Rahoitusleasingissa koneen/laitteen tarvitsija sopii, että rahoitusyhtiö ostaa koneen/laitteen toimittajalta ja vuokraa sen edelleen laitetta tarvitsevalle. Leasingrahoituksen kohteina voivat olla mitkä tahansa tuotantovälineet kuten esimerkiksi koneet ja laitteet, autot, atk-laitteisto ja muu kalusto.

Tee laskelmat huolellisesti

Riippumatta siitä, mikä rahoitusmuoto valitaan, on investointien huolellinen suunnittelu tärkeässä roolissa. Epäonnistunut investointi leasingsopimuksineen voi pahimmassa tapauksessa kaataa koko yrityksen. On tärkeää, että investointi- ja kannattavuuslaskelmat tehdään huolella.

Sekä vieraan että oman pääoman rahoittajat edellyttävät yleensä investointien suunnitteluun liittyvää kannattavuuslaskentaa, mutta jostain syystä tämä jätetään usein tekemättä, kun rahoitusmuotona on leasing. Jos leasingrahoituksen osalta kannattavuuslaskelmia ei tehdä, riskit ovat yritykselle yleensä yhtä suuria tai jopa suuremmat, kuin muissa rahoitusmuodoissa. Leasingrahoitus on yleisesti kallein vaihtoehto ja tämä on myös huomioitava investoinnin tuotto-odotuksissa.

Rahoitusleasingin käsittely kirjanpidossa

Rahoitus- ja käyttöleasingin normaali merkintätapa suomalaisessa virallisessa tilinpäätöksessä on ollut se, että vuokramaksut kirjataan kokonaisuudessa tuloslaskelmaan vuokrakuluiksi. Konsernitilinpäätöksessä on vanhan kirjanpitolain mukaan saanut käsitellä rahoitusleasingsopimuksia ostettuina investointeina, IFRS-säännöstöä noudattaen.

Uuden kirjanpitolain myötä vuokralleottaja saa merkitä hyödykkeen erillistilinpäätökseen yhtenäisellä tavalla konsernitilinpäätöksen kanssa siten kuin se olisi ostettu investointi.

Käytännössä uuden kirjanpitolain käytännön mukainen merkintätapa tarkoittaa vuokralleottajan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen seuraavaa:

  1. Sopimuksen alkuajankohdan mukainen leasingmaksujen nykyarvo merkitään yhtäältä hyödykkeen hankintamenona taseen vastaaviin ja toisaalta vastattaviin vieraaseen pääomaan leasingvelaksi.
  2. Edellä olevan kohdan hankintameno kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluiksi hyödykkeen taloudellisena pitoaikana.
  3. Leasingmaksut jaetaan kirjanpitoon korkomenoiksi ja leasingvelan lyhennykseksi.

Jos kirjanpitovelvollinen ottaa tämän merkintätavan käyttöönsä, niin sitä tulee soveltaa yrityksen kaikkiin rahoitusleasingsopimuksiin, vaikka kirjanpitolaissa oleva rahoitusleasingsäännös onkin tahdonvaltainen.

Leasingin hyödyt ja haitat

Leasingin etuna voidaan muun muassa pitää sitä, että leasingrahoituksessa ei yleensä vaadita ylimääräisiä vakuuksia. Leasingrahoitus helpottaa myös taloussuunnittelua ja ennustettavuutta, koska sopimuskauden maksut ovat tiedossa jo sopimuksen alussa.

Leasingsopimuksiin on usein liitetty lisäpalveluja kuten erilaisia hallinnollisia palveluja ja vakuutuksia. Se, että leasingsopimukset usein muokataan yksilöllisten vuokralleottajan tarpeiden mukaan, esimerkiksi liittämällä erilasia lisäpalveluja kuten huoltopalveluita, onkin yksi leasingvaihtoehdon hyödyistä.

Haitoista voidaan yleisesti todeta, että leasingrahoitus on muihin vieraaseen pääomaan rahoitusmuotoihin verrattuna kalliimpi vaihtoehto. Leasingrahoituksen helppo saatavuus voi jossain kohtaa johtaa myös yrityksen ylivelkaantumiseen. Varsinkin, jos investointisuunnitelmia ja kannattavuuslaskelmia ei tehdä huolellisesti ennen hankintapäätöstä.

Leasingsopimusten kirjanpidon merkintätavan valinnalla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia yrityksen tunnuslukuihin. Vakavaraisuus ja oman pääoman tuottoprosentti ovat esimerkkejä tunnusluvuista, joihin leasingrahoituksen eri kirjausmenetelmät voivat vaikuttaa. Eri rahoitusmuodoilla voi olla vaikutuksia myös verotukseen.

Tutustu taloushallinto-ohjelmisto Fivaldiin

Artikkelin kirjoittaja Janne Liikanen toimi kirjanpitäjänä ja Business Advisor -koulutettavana Visma Services Oy:llä. Visma Services Oy, Visma Employee Management Oy ja Virvo Oy irtaantuivat Vismasta syyskuussa 2016.

Fivaldi Guest Blogger

Fivaldi Guest Blogger